Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF6-68-520
Rasvaton puhdistuaine 520ml/400ml

Tekniset tiedot

Rasvaton puhdistusaine elektroniikkalaitteille.

Poistaa tehokkaasti likaa ja oksidia. Ei johda sähköä.
 

Tilauskoodi:

PRF6-68-520

Ponneaine:

hiilivetyseos  40-50 %

isopropanol  10-20 %

butaani  25-35 %

propaani  25-35 %

Bruttotilavuus: 520 ml
Nettotilavuus: 400 ml
Käyttöturvallisuustiedote: 
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)
 

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                                         VAARA - FARA

Määrä:
Rasvaton puhdistuaine 520ml/400ml
Hinta
1+ 13,40 EUR
12+ 12,05 EUR
48+ 10,75 EUR

Varastossa (26)