Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF-TCC
Erikoispuhdistuaine 520ml/400ml

Tekniset tiedot

Nopeasti haihtuva, kuiva erikoispuhdistusaine
tarkkuuselektroniikan komponentteja, kontakteja
ja laitteita varten.
 

Tilauskoodi:

PRF-TCC

Ponneaine:

hiilivetyseos  40-60 %

butaani  20-30 %

propaani  20-30 %

Bruttotilavuus: 520 ml
Nettotilavuus: 400 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Helposti syttyvä neste ja höyry.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                                           VAARA - FARA

Määrä:
Erikoispuhdistuaine 520ml/400ml
Hinta
1+ 12,55 EUR
12+ 11,30 EUR
48+ 10,04 EUR

Varastossa (37)