Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF4-48
Kuva- ja äänipäiden puhdistuaine 220ml/165ml

Tekniset tiedot

Kuva- ja äänipäiden erikoispuhdistusaine.

Ei johda sähköä eikä aiheuta pintavuotovirtoja.
 

Tilauskoodi:

PRF4-48

Ponneaine:

hiilivetyseos  40-60 %

isopropanol  5-10 %

butaani  10-20 %

propaani  10-20 %

Bruttotilavuus: 220 ml
Nettotilavuus: 165 ml
Käyttöturvallisuustiedote:  
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)
 

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
  

               VAARA - FARA

Määrä:
Kuva- ja äänipäiden puhdistuaine 220ml/165ml
Hinta
1+ 6,30 EUR
12+ 5,65 EUR
48+ 5,05 EUR

Varastossa (7)