Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF202
Suojalakka 220ml/165ml

Tekniset tiedot

Nopeasti kuivuva suojalakka.
Muodostaa läpinäkyvän, joustavan suojakerroksen.

Läpijuotettava.
 

Tilauskoodi:

PRF202

Ponneaine:

butaani  10-20 %

propaani  10-20 %

Bruttotilavuus: 220 ml
Nettotilavuus: 165 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Haitallista hengitettynä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
        

                                           VAARA - FARA

Määrä:
Suojalakka 220ml/165ml
Hinta
1+ 8,25 EUR
12+ 7,45 EUR
48+ 6,60 EUR

Varastossa (30)